Přijímací řízení – vyhláška

Věnujte prosím pozornost změnám na konci vyhlášky!

Ředitel školy vyhlašuje

přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2024/25

v oborech vzdělání

 • Hudba (82-44-P/01)
 • Zpěv (82-45-P/01)
 • Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)

v denní formě vzdělávání.

Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 V denní formě vzdělávání bude ve školním roce 2024/2025 přijato do 1. ročníku oboru vzdělání

 • Hudba maximálně 50 žáků v 24 zaměřeních
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky:
   15. 1. nebo 16. 1. 2024
 • Zpěv maximálně 7 žáků
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky:
   15., 16. nebo 17. 1. 2024
   2. kolo talentové zkoušky proběhne 18. 1. 2024
 • Hudebně dramatické umění maximálně 7 žáků
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky:
   15., 16., 17. nebo 18. 1. 2024
   2. kolo talentové zkoušky proběhne 19. 1. 2024

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce,
 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria hodnocení najdete zde.

Další informace o přijímacím řízení:

 • Požadavky k talentové zkoušce pro jednotlivé obory jsou zveřejněny zde.
 • Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na školní nástěnce a na webových stránkách školy.
 • Přihlášky ke vzdělávání podává (poštou nebo osobně) zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli konzervatoře (prostřednictvím studijního oddělení), a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 30. listopadu 2023.  
 • Formulář přihlášky získáte na základní škole, v prodejnách SEVT nebo jej můžete stáhnout ze stránek MŠMT tady. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Součástí přihlášky musí být:

u oboru Hudba, Zpěv a Hudebně dramatické umění

 • známky z chování a prospěchudruhého pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (tercie), podepsané ředitelem školy a opatřené razítkem školy nebo oboustranná kopie vysvědčení, která nemusí být úředně ověřená  (pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval) – platí pro všechny uchazeče
 • životopis psaný vlastní rukou (může být i strukturovaný)
 • termín talentové zkoušky – vybíráte z nabídky uvedené u každého oboru
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie diplomů (bude hodnoceno umístění v krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží)
 • telefonní číslo a e-mail na zákonného zástupce
 • u oboru Zpěv a Hudebně dramatické umění je nutné přiložit i potvrzení foniatra (lze doložit až u talentové zkoušky)
 • u oboru Hudebně dramatické umění je nutné přiložit aktuální portrétní fotografii (lze doložit až u talentové zkoušky)
 • Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdrží zákonný zástupce uvedený v přihlášce nebo zletilý uchazeč e-mailem pozvánku k vykonání talentové zkoušky s přesným datem, hodinou a místem zkoušky.
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky v příslušném oboru vzdělání ředitel školy zveřejní
  do 26. ledna 2024 bodové výsledky všech talentových zkoušek. Po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února 2024.

  Podle novely školského zákona platné od 1. 1. 2024, ředitel školy v době od 5. do 15. února 2024 zveřejní pořadí uchazečů. Oznámení výsledků talentové zkoušky v únoru bude pouze prozatímní, nebude se jednat o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními středními školami až v polovině května.
  Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 • Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit. Na školu, kterou si vybere, musí uchazeč do 10 pracovních dnů          od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).  Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.
 • Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole a ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.  
 • Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023:
  • budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.
  • pokud nepodají přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou pouze do 15. března 2024. Po tomto datu už nebude možné pořadí měnit!
  • Pokud neudělají nic, pak platí, že seřazení oborů vzdělání na papírové přihlášce do oboru s talentovou zkouškou vyjadřuje uchazečovu prioritu.
  • Pořadí škol na všech podaných přihláškách musí být stejné!
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné talentové zkoušky.

Vyznačené změny ke 14. 12. jsou vynuceny novelou školského zákona platnou od 1. 1. 2024. Více informací o změnách v přijímacím řízení 2024 najdete na webu: www.prihlaskynastredni.cz.

V Brně dne 18. 10. 2023

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek