Přijímací řízení – vyhláška

Ředitel školy vyhlašuje 

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2019/20

v denní formě vzdělávání.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor vzdělání Hudba (82-44-P/01), zaměření:

hra na cimbál
hra na violu
hra na zobcovou flétnu, hra na flétnu, hra na hoboj, hra na klarinet, hra na fagot

Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:
maximálně 4 žáci

Termín talentové zkoušky:  20. 5. 2019.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce,
 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Další informace o přijímacím řízení:

 • Požadavky k talentové zkoušce jsou zveřejněny zde.
 • Kritéria hodnocení (obor Hudba) jsou k dispozici zde.
 • Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na školní nástěnce a na webových stránkách školy zde.
 • Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 26. dubna 2019.

Formulář přihlášky získáte na základní škole, v prodejnách SEVT nebo jej naleznete zde. K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Vzorovou vyplněnou přihlášku najdete tady.

       Součástí přihlášky musí být:

 • známky z chování a prospěchu z druhého pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (tercie), podepsané ředitelem školy a opatřené razítkem školy nebo oboustranná kopie vysvědčení – platí pro všechny uchazeče
 • životopis psaný vlastní rukou
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • diplomy (bude hodnoceno umístění v krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží)
 • telefonní číslo a email na zákonného zástupce
 • Nejpozději 7 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání talentové zkoušky s přesným datem, hodinou a místem zkoušky.
 • Po vykonání všech talentových zkoušek v příslušném oboru vzdělání ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 • Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit. Na školu, kterou si vybere, musí uchazeč do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).  Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.
 • Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole a ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.  

V Brně, dne 11. 4. 2019

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek