Přijímací řízení – vyhláška

Ředitel školy vyhlašuje 

přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2020/21

v oborech vzdělání

 • Hudba (82-44-P/01)
 • Zpěv (82-45-P/01)
 • Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)

v denní formě vzdělávání.

Rozhodnutí ředitele školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.

 V denní formě vzdělávání bude ve školním roce 2020/2021 přijato do 1. ročníku oboru vzdělání

 • Hudba – maximálně 45 žáků v 24 zaměřeních
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky: 15. 1. nebo 16. 1. 2020
 • Zpěv – maximálně 7 žáků
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky: 15., 16. nebo 17. 1. 2020            
  • 2. kolo talentové zkoušky proběhne 20. 1. 2020
 • Hudebně dramatické umění – maximálně 6 žáků
  • uchazeč označí v přihlášce jeden z těchto termínů talentové zkoušky: 15., 16., nebo 17. 1. 2020 
  • 2. kolo talentové zkoušky proběhne 20. 1. 2020

V kombinované formě vzdělávání se přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 nevyhlašuje.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce,
 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Další informace o přijímacím řízení:

 • Požadavky k talentové zkoušce  pro jednotlivé obory jsou zveřejněny na webových stránkách školy – viz submenu této stránky.
 • Kritéria hodnocení jsou k dispozici zde.
 • Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na školní nástěnce a na webových stránkách školy zde.
 • Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 30. listopadu 2019.
 • Formulář přihlášky získáte na základní škole, v prodejnách SEVT nebo jej naleznete zde. K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
 • Vzorovou vyplněnou přihlášku najdete tady.

Součástí přihlášky musí být:

 • známky z chování a prospěchu z druhého pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (tercie), podepsané ředitelem školy a opatřené razítkem školy nebo oboustranná kopie vysvědčení (pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval) – platí pro všechny uchazeče
 • životopis psaný vlastní rukou
 • termín talentové zkoušky – vybíráte z nabídky uvedené u každého oboru
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • u oboru Zpěv a Hudebně dramatické umění je nutné přiložit i potvrzení foniatra (lze doložit až u talentové zkoušky)
 • diplomy (bude hodnoceno umístění v krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží)
 • telefonní číslo a email na zákonného zástupce

 • Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání talentové zkoušky s přesným datem, hodinou a místem zkoušky.
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky v příslušném oboru vzdělání ředitel školy zveřejní do 22. ledna 2020 bodové výsledky všech talentových zkoušek. Po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února 2020. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
 • Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit. Na školu, kterou si vybere, musí uchazeč do 10 pracovních dnů          od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).  Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.
 • Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole a ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.  
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné talentové zkoušky.

V Brně dne 7. 10. 2019

MgA. Pavel Maňásek
ředitel

Přesunout se na začátek