Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oborech 
Hudba, 82-44-P/01
Zpěv, 82-45-P/01,
Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01

Všeobecná hudební zkouška

 • správně reprodukovat různé rytmické útvary
 • reprodukovat z listu předložená rytmická cvičení
 • určit metrum zahraného hudebního úryvku
 • správně reprodukovat a analyzovat předehrané tóny a intervaly (čisté, velké, malé)
 • reprodukce tónů předehraných na klavíru a jejich transpozice do hlasové polohy uchazeče
 • reprodukovat a sluchově analyzovat dvojzvuk, trojzvuk a interpretovat daný tón znějícího dvojzvuku i trojzvuku
 • zazpívat zahraný melodický úryvek
 • zazpívat z listu jednoduchý melodický úryvek
 • rozpoznat podle notového zápisu chybu v hrané melodii
 • orientační znalost italského názvosloví z dynamiky, agogiky
 • orientační znalost stupnic
Přesunout se na začátek