Historie a současnost

Z historie školy

„Když z pravé a jisté odnože fundace Thurn-Valsassina (založena v roce 1648), z varhanické školy brněnské působící od roku 1881, povstala roku 1919 konzervatoř brněnská, je tím nepřerušená vývojová linie její zajištěna. Brněnská státní konzervatoř hudby navazuje tudíž na staré tradice.“

Leoš Janáček

Brněnská konzervatoř vznikla v roce 1919 z varhanické školy na základě promyšleného návrhu jejího zakladatele a prvního uměleckého ředitele, hudebního skladatele Leoše Janáčka. V jejím čele byli v dlouholeté historii další významní skladatelé a umělci – Jan Kunc, Zdeněk Blažek, Karel Horký, Jan Řezníček, Evžen Zámečník. Plejáda předních brněnských umělců a pedagogů vychovala k dnešnímu dni více než 4 tisíce absolventů, kteří významně obohacují moravskou, českou i zahraniční kulturu v oblasti hudebního a divadelního (dříve též tanečního) umění. Již od počátku na brněnské konzervatoři působili významní pedagogové, za všechny jmenujme např. Janáčkovy žáky Jana Kunce, Viléma Petrželku či Josefa Blatného, klavíristy Viléma Kurze, Ludvíka Kunderu, Františka Schäfera, houslisty Rudolfa Reissiga, Ladislava Malého nebo Františka Kudláčka, profesora dějin hudby Graciana Černušáka aj. Ve výčtu absolventů naší školy se objevují jména jako Pavel Haas, Rudolf Firkušný, Ladislav Pešek, Karel Höger, Libuše Domanínská, František Jílek, Zbyněk Mrkos, Richard Novák, Jan Novák, Jiří Skovajsa, Igor Ardašev a další. Od roku 1946 bylo součástí školy také taneční oddělení, v roce 1986 se však plně osamostatnilo. V současné době se na Konzervatoři Brno vyučují všechny nástroje symfonického orchestru a dále kytara, akordeon, cimbál, zobcová flétna, skladba, dirigování a zpěv. Škola rovněž poskytuje vzdělání v oboru hudebně dramatickém. Absolventi se uplatňují jako sólisté, orchestrální hráči, členové filharmonických a divadelních sborů a učitelé na hudebních školách. S bývalými studenty hudebně dramatického oboru se setkáváme na divadelních jevištích po celé republice. Konzervatoř Brno už od svého založení pořádá po celý rok množství koncertů a divadelních představení. Ve spolupráci s Filharmonií Brno vznikl abonentní cyklus, který představuje to nejlepší z práce naší školy.

Lucie Lukášová

Současnost

Dnešní Konzervatoř Brno je státní školou, která bezplatně poskytuje vyšší odborné vzdělání v oborech Hudba, Zpěv a Dramatické umění. Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Šestileté denní studium posluchačů zpravidla ve věku 15 až 21 let je zakončeno absolutoriem a získáním diplomu a titulu DiS „diplomovaný specialista*“. Žáci mohou ukončit vzdělávání v konzervatoři také maturitní zkouškou – nejdříve však po čtvrtém ročníku – a dosáhnout tak středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Aktivity a výsledky

Žáci konzervatoře pravidelně vystupují na mnoha školních i mimoškolních veřejných vystoupeních a účastní se různých soutěží a přehlídek doma i v zahraničí.

Během školního roku pořádá brněnská konzervatoř desítky veřejných koncertů – komorních, orchestrálních, absolventských a dalších, premiéru a reprízy operního představení, několik divadelních představení. Na četných domácích i zahraničních soutěžích získávají každoročně žáci školy desítky cen a čestných uznání.

Více informací zde

Organizace

Vedoucí oddělení řídí 11 odborných oddělení:

 • strunných nástrojů
 • klávesových nástrojů
 • akordeonu a kytary
 • bicích nástrojů a cimbálu
 • dechových žesťových nástrojů
 • dechových dřevěných nástrojů
 • sólového zpěvu
 • povinného klavíru a korepetic
 • hudební teorie, skladby a dirigování
 • hudebně dramatické
 • všeobecně vzdělávacích předmětů

Ředitelem školy je od roku 2009 MgA. Pavel Maňásek

Statutárním zástupcem ředitele je MgA. Hana Kobzová

Zástupcem ředitele a dramaturgem je Ing. Mária Zbořilová

Více informací v sekci vedení oddělení

Obory vzdělání

Obor vzdělání Hudba připravuje žáky tak, aby se uplatnili jako sólisté, komorní nebo orchestrální hráči, ve studijních zaměřeních skladba a dirigování jako skladatelé, dirigenti, sbormistři, aranžéři a hudební redaktoři. Absolventi oboru Zpěv se uplatňují jako zpěváci či sólisté v divadelních a koncertních souborech a v podnikatelských aktivitách v odvětví kultury. Studijní obor Hudebně dramatické umění vychovává herce pro divadlo, film, televizi a rozhlas. Absolventi všech oborů se mohou uplatnit též jako umělecko-pedagogičtí pracovníci.

Více informací zde

Vzdělání

Všeobecná složka Vzdělání poskytované v konzervatoři má 2 složky – všeobecnou a odbornou. vzdělání vede ke správnému a kultivovanému používání mateřského i cizího jazyka, k poznání a pochopení funkce literatury a ostatních druhů umění, k poznání kulturních souvislostí českých i světových dějin.

Odborná složka vzdělání rozvíjí dovednosti a vědomosti potřebné:

 • k pochopení a užívání hudebně teoretické části odborného vzdělání
 • ke zvládnutí umělecko-pedagogické profese k profesionálnímu ovládnutí hráčské, pěvecké, dirigentské nebo skladatelské techniky.

Žáci oboru Hudba se vzdělávají v hlavním oboru hra na nástroj 2 – 3 hodiny týdně, doporučená doba domácí přípravy dosahuje až 35 hodin týdně. Povinná je hra na klavír, orchestrální a komorní hra, znalost dějin a literatury nástroje. V 5. a 6. ročníku studia je studium rozšířeno o pedagogické předměty. Z hlavního oboru studia vykonávají studenti každoročně komisionální zkoušky, vzdělání ukončují absolutoriem, výjimečně maturitní zkouškou.

Absolutorium

je komplexní odborná zkouška, skládající se z těchto částí:

teoretická zkouška z odborných předmětů

zkouška z cizího jazyka

absolventský výkon

zkouška z umělecko-pedagogické přípravy

Přesunout se na začátek