Harfa

Předměty odborné přípravy

Hlavní obor

Je to základní předmět speciálně odborné přípravy tohoto studijního zaměření. Cílem studia je dosáhnout co nejvyšší umělecké vyspělosti pro budoucí orchestrální, komorní nebo pedagogickou praxi a maximálně rozvinout technické a výrazové schopnosti. Učivo se vybírá individuálně podle schopností, vyspělosti posluchače a dostupnosti notového materiálu. Pro jednotlivé ročníky se určuje povinné učivo, které obsahuje technická cvičení, etudy a přednesové skladby různých období.Každý ročník končí posluchač praktickou závěrečnou zkouškou před komisí. Čtvrtý ročník absolvuje student maturitní zkoušku a v šestém ročníku se celé studium ukončuje absolutoriem. Absolventi se mohou uplatnit po ukončení studia a úspěšného absolvování konkurzu v některém z divadelních nebo symfonických orchestrů. Výjimečně talentovaní studenti, kteří mají zájem se věnovat sólové či komorní činnosti, pokračují ve studiu na AMU v Praze, nebo na některé ze zahraničních vysokých škol.

Hra z listu a studium orchestrálních partů

Je to předmět speciálně odborné přípravy. Cílem předmětu je postupné získávání schopnosti rychlého a správného čtení neznámých skladeb a jejich interpretace na nástroji. Posluchač se seznámí se specifickou technikou hry orchestrálních partů, která se liší od techniky hry skladeb sólových nebo komorních. Posluchač reprodukuje neznámou skladbu bez předcházejících nácviků a studia, neboť je to jedna z nejdůležitějších dovedností, jak při pedagogické, tak i hráčské praxe. Ve srovnání se studiem hlavního oboru má doplnit vědomosti a připravit posluchače do uměleckého života.

Komorní hra

Vedle hlavního oboru je nejdůležitějším předmětem ve výuce na konzervatoři. Pomáhá tříbit rytmus, hudební cítění, tónové i tempové přizpůsobování partnerským nástrojům. Vzhledem k tomu, že většina harfistů se uplatní po studiu v orchestru, poskytuje komorní hra nenahraditelnou praxi pro souhru a poznání různorodé literatury. Vedle hudby starých mistrů, kde harfa může plnit funkci continua, a vedle komorních děl, které patří ke kmenové literatuře, je důležité studovat současné skladby, které obsahují zcela nové prvky dosud nepoužívané.

Metodika hlavního oboru

Je speciální odborný předmět, který představuje průpravu budoucího absolventa na učitelské povolání pro základní umělecké školy. Posluchač se má seznámit s platnými metodami nástrojové výuky, s plánovitým a systematickým postupem vyučování. V teoretické části se seznamují s problematikou hry, techniky obou rukou, synchronní praxí hry rukou s ovládáním pedálů, prstoklady.

Dějiny a literatura harfy

Seznamuje studenty s původem, vývojem, výrobou a užitím harfy, dále s literaturou ve všech historických obdobích, ve všech druzích a žánrech. Cílem předmětu je seznámení s historickým vývojem nástroje a jeho literaturou. Má přispět k přípravě všestranně orientovaného hráče i pedagoga. Předmět navazuje na dějiny hudby, jejichž metodu výuky přenáší i na tuto specializovanou disciplínu. Úzce souvisí s hlavním oborem.

Přesunout se na začátek