Hudebně dramatické oddělení

Obor hudebně dramatické umění v Konzervatoři Brno nabízí vzdělávání v jednotlivých odborných předmětech, jejichž souhrn by měl přispět k osvojení si nezbytných dovedností, etických zásad a znalostí pro budoucí profesionální herce.

Hlavní obor – herecká výchova, jak už sám název napoví, se snaží vychovávat mladé herce, vést je k lásce k divadlu, úctě k dramatickému textu i k pokoře při herecké, tvůrčí práci. Rozvíjí cit i fantazii, učí základním zákonitostem pravdivého, přirozeného fyzického i slovního jednání a existence herce na jevišti, vnímání partnera, snaží se klást důraz jak na individualitu, tak na kolektivní cítění. Vštěpuje začátečníkům osvědčená pravidla hereckého řemesla, jeho principy, zákonitosti a učí samostatné přípravě.

Všichni pedagogové nabyli v minulosti vzdělání jak zde, tak na divadelních akademiích a to je nejcennějším předpokladem k uchování tradice a návaznosti v přístupu k uměleckému vzdělávání. Všichni mají též za sebou bohaté zkušenosti z profesionálních divadel a své umělecké praxe, které se snaží předávat svým žákům.

Ostatní odborné předměty jako jsou jevištní mluva, umělecký přednes, zpěv, šanson, ansámblové zpívání, intonace a všeobecná hudební nauka, melodram, hra na nástroj, taneční výchova, jevištní pohyb, step, akrobacie, šerm, pantomima, práce před kamerou i mikrofonem, kurzy dějin kostýmu a líčení, doplňují ucelený systém odborného vzdělávání, jehož cílem je jediné: připravit budoucí herce po všech stránkách tak, aby ve své budoucí praxi a tvrdé konkurenci na jevištích českých profesionálních divadel, ale i ve filmu či jiných médiích, našli uplatnění a obstáli.

Mimo praktických odborných předmětů žáci souběžně studují všeobecně vzdělávací a teoreticko – odborné předměty, jako jsou: Český jazyk a literatura, cizí jazyk, kulturní dějiny, dějiny divadla a rozbor dramatu, dějiny hudby, občanská nauka, informatika, metodika herecké tvorby, didaktika, psychologie, vyučovatelská praxe atd., které jim umožňují získat základ pro svoji možnou budoucí pedagogickou činnost a uplatnit se jako učitelé ZUŠ, v Centrech volného času v oboru dramatická výchova, či jiných kulturně-vzdělávacích institucích nebo je motivují k dalšímu vzdělávání se na vysokých školách uměleckého, filosofického, či pedagogického typ

Přesunout se na začátek