O nás

Operní studio Konzervatoře Brno funguje jako školní hudebně divadelní dílna, jaké existují i na jiných uměleckých školách podobného typu. Je zaměřeno především na studenty klasického zpěvu od 3. do 6. ročníku a na scénické provádění hudebně dramatických děl. Studentům tak poskytuje jedinečnou možnost jevištní zkušenosti, což je velmi potřebné nejen pro studium, ale i pro budoucí umělecký život.

Účinkující s dirigentem, režisérem a choreografkou po představení Dídó a Aeneas v Kyjově 18. 9. 2008. (S laskavým svolením Evy Štěrbové.)

Existence Operního studia naplňuje jak pedagogické cíle v duchu rámcového vzdělávacího programu tak cíle umělecké. Koncepce jeho fungování vychází z integrované výuky předmětů s příbuznou náplní a je zaměřena na konkrétní výstupy (inscenace oper a podobných hudebně dramatických útvarů). Operní studio tak do sebe zahrnuje některé předměty vyučované na oddělení sólového zpěvu (ansámblový zpěv, základy herectví, operní herectví, pohybová výchova), avšak jeho činnost v mnoha ohledech běžnou náplň těchto předmětů přesahuje.

Pedagogický tým operního studia

MgA. Tomáš Studený – režisér, dramaturg

Mgr. Petr Julíček – vedoucí pěveckého oddělení

MgA. Tomáš Krejčí – dirigent, dramaturg

Mgr. Ladislava Košíková – choreografka

Zpěvy země 13. 10. v Redutě

Autor fotografie: Jan Dvořák

Dramaturgie

V operním studiu vycházíme z jeho podstaty školní divadelní dílny a se studenty usilujeme o osvojení si nezbytných technik a zároveň hledání nových tváří hudebně dramatické interpretace s ohledem na komplexní povahu této tvorby. V této dílně se cíleně zaměřujeme na tvořivou jevištní práci v duchu kolektivního divadla, čemuž je podřízena i dramaturgie. Každou inscenací, jež by měla být novým a autentickým divadelním dílem, chceme říct něco o sobě a světě kolem nás. Povaha dílny naznačuje, že proces tvorby je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Během zkoušení se učíme, poznáváme sebe i ostatní a nacházíme nové dimenze hudebního divadla. Chceme mladé generaci umělců vtisknout entuziasmus a zážitky z kolektivní tvorby, z nichž mohou čerpat v budoucím působení. Tvorba ve studiu vychází vždy z daností a dosažitelných možností v rámci Konzervatoře Brno. Ideálem je inscenace, na níž se plně podílejí studenti a vypovídá o skutečném stavu a umělecké úrovni v daném okamžiku.

Zkouška opery Dídó a Aeneas na tanečním sále konzervatoře.

Autor fotografie: Tomáš Studený

Na fotografii jsou zleva: P. Radostová, O. Špaček, R. Jedličková, J. Halík, B. Jelen (vzadu), Z. Doležal, K. E. Kružíková (nyní Wünschová), P. Zástěrová, E. Chalupová.

Náš etický kodex

Na zkouškách budeme vždy připraveni ochotně a kreativně plnit zadané úkoly, s čímž souvisí i kvalitně nastudovaný příslušný repertoár.

Z vlastního popudu věnujeme práci na inscenaci maximální úsilí a aktivně vyhledáváme možnosti, jak přispět k jejímu zdaru.

Bojujeme neustále s vlastní pohodlností. Pracujeme vždy s plným nasazením a naprosto koncentrovaně.

Ke všemu, co k naší práci užíváme, se chováme s úctou. To platí o učebnách, zkušebnách, pomůckách, rekvizitách, kostýmech atd. Uctivě se chováme i ke všem lidem, s nimiž spolupracujeme.

Při práci v operním studiu si zakazujeme jakkoli znevažovat práci ostatních kolegů, sebe samotného, a hlavně zadané úkoly. Nezdary, pocity nejistoty, přehnanosti, případně i jisté trapnosti jsou v procesu zkoušení a tvorby zcela normální a je potřeba se s nimi naučit vyrovnávat.

Jeviště není prostor pro předvádění se, ani pro naplňování mimouměleckých osobních zájmů.

Vyhledáváme všechny příležitosti, jak se vnitřně obohatit, nejsme lhostejní vůči světu kolem nás, ani vůči sobě navzájem. Pracujeme neustále a komplexně na svém osobním a uměleckém rozvoji.

Přesunout se na začátek