Oddělení žesťových dechových nástrojů
historie

Sto let výuky žesťových nástrojů na brněnské konzervatoři

Když 1. 9. 1919 vznikla v Brně konzervatoř, došlo v rámci rozšíření výuky původní Janáčkovy varhanické školy k založení nových nástrojových oborů, mimo jiné také oborů lesní roh, trubka, trombon a tuba. Prvními pedagogy se stali hráči Národního (od roku 1931 Zemského) divadla v Brně.  Dirigent František Neumann, který byl v roce 1919 pověřen řízením opery, se snažil zkvalitnit orchestr zapojením českých hráčů působících do té doby v zahraničních tělesech. Jednalo se většinou o absolventy pražské konzervatoře, kteří se po válce vraceli do nově vzniklého Československa z různých koutů Evropy a Ruska.

Našimi „otci zakladateli“ se tak stali:

  • lesní rohFrantišek Janský, hornista s dlouholetou praxí v zahraničí (Petrohrad, Lvov, Vídeň), skladatel, na brněnské konzervatoři učil do roku 1928
  • lesní rohJosef Kohout, žák Emila Wippericha (Vídeň), od roku 1928 pedagog brněnské konzervatoře, od roku 1948 JAMU, člen orchestru opery ND Brno, dirigent, skladatel (studoval u Viléma Petrželky).
  • trubka  –  Karel Horký, člen orchestru opery ND Brno, pedagog konzervatoře1919-1927
  • trubkaJosef Lukáš, trumpetista a tympánista Šakovy filharmonie v Praze. V letech 1922–1942 a 1945 – 1946 první trumpetista orchestru divadla v Brně, pedagog konzervatořeod roku 1927
  • trubkaJaroslav Kulhánek, pedagog konzervatoře v letech 1919-1921.
  • trombonJaroslav Ušák, člen orchestru opery ND Brno, skladatel, zakladatel novodobé české trombonové školy, autor mnoha škol, instruktivních skladeb a metodických pojednání. Od roku 1921 působil jako pedagog brněnské konzervatoře, v roce 1940 odešel do Prahy, kde vychoval celou řadu vynikajících trombonistů, jeho žáky byli např. Miloslav Hejda nebo Zdeněk Pulec. V Brně byl jeho nejvýznamnějším žákem Josef Smékal.
  • tuba – trombonista Jaroslav Ušák. Tuba se v Československu začala emancipovat až po 2. světové válce díky prof. Pletánkovi z pražské konzervatoře a jeho žákům Václavu Hozovi a Ladislavu Kabourkovi.

U lesního rohu, trubky a trombonu lze říci, že pedagogická kontinuita ve smyslu linie učitel – žák – učitel zůstává zachována od oněch pohnutých dob až do dnešních dnů.

____________________________________________________________________________

Tak můžeme sledovat řadu pedagogů hry na lesní roh v Brně (kurzívou zvýrazněni učitelé konzervatoře a JAMU) od Františka Kohouta…

František Šolc absolvoval brněnskou konzervatoř v roce 1939 u prof. Josefa Kohouta a v roce 1951 se stal prvním absolventem JAMU. Na konzervatoři učil v letech 1948-1987, na JAMU 1964-1990 a vychoval celou řadu mimořádných hráčů mj. Zdeňka a Bedřicha Tylšarovy, Bohuše Zoubka, Zdeňka Divokého a Jindřicha Petráše;

František Psota, 1. hornista orchestru opery ND, absolvoval ve třídě prof. Josefa Kohouta brněnskou konzervatoř a JAMU (1953). Od roku 1960 pedagog brněnské konzervatoře;

Otto Kopecký, 1. hornista brněnské filharmonie,absolvoval ve třídě prof. Josefa Kohouta brněnskou konzervatoř a JAMU. Od roku 1966 učil na JAMU, v roce 1979 se stal pedagogem brněnské konzervatoře. Mezi jeho úspěšné studenty patřili Jaroslav Hubek, Tomáš Kopecký, Milan Mrazík nebo David Ryšánek;

Bohuš Zoubek,žák Františka Šolce, 1. hornista a později ředitel filharmonie, pedagog konzervatoře od roku 1986;

Pavel Snížek, 1. hornista filharmonie, na konzervatoři učil v letech 1990-1995;

…až k současným pedagogům brněnské konzervatoře:

Jindřich Petráš,  žák Františka Šolce, dlouholetý 1. hornista České filharmonie, pedagog konzervatoře od roku 1997, JAMU 1996;

Josef Stibor,žák Františka Šolce, dlouholetý hráč brněnské filharmonie, na konzervatoři učí odroku 1997;

Milan Mrazík,žák Otty Kopeckého, Františka Šolce a Františka Psoty, 1. hornista Filharmonie Brno, na konzervatoři učí odroku 1997;

Tomáš Kopecký, žák Františka Psoty, Františka Šolce a Otty Kopeckého. 1. hornista Národního divadla Brno. Na brněnské konzervatoři učí od r. 1997.

____________________________________________________________________________

Podobně přímou linii vidíme u trombonu od Jaroslava Ušáka (opět zvýrazněni učitelé konzervatoře a JAMU)…

Josef Smékal, žák Jaroslava Ušáka, 1. trombonista Zemského divadla v Brně, pedagog brněnské konzervatoře od roku 1940, od roku 1961 JAMU. Mezi jeho úspěšné absolventy patřili např. Lubomír Klučar, Karel Vichta, Jaroslav Duba, Jaroslav Zouhar, Vladimír Pfeffer, Theodor Zawicki a další;

František Putna, žák Jaroslava Ušáka a Josefa Smékala, trombonista Státního divadla v Brně. Z řady jeho absolventů na konzervatoři jmenujme alespoň Františka Vithu, Pavla Göpferta, Lubomíra Dubu, Dalibora Maška a Ivo Navrátila, Jiřího Fintese;

Lubomír Klučar, žák Josefa Smékala, pedagog JAMU od roku 1965, 1. trombonista brněnské filharmonie. K jeho absolventů na JAMU patří např. Jan Přehnal, Jaroslav Kummer, František Vitha, Jiří Vydra, Miloš Balcařík, Pavel Göpfert, Ivo Navrátil, Jaroslav Zouhar, Lubomír Duba a Dalibor Mašek;

Jaroslav Kummer, žák Lubomíra Klučara, významný pedagog hry na trombon (JAMU a Konzervatoř Kroměříž), jeho žákem je mj. např. František Jeřábek nebo Robert Kozánek.

…až k současným pedagogům naší školy:

Ivo Navrátil, absolvent Františka Putny na konzervatoři a Lubomíra Klučara na JAMU;

František Jeřábek, žák Fr. Putny, Fr. Vithy a Pavla Göpferta (konzervatoř) a Jaroslava Kummera (JAMU);

____________________________________________________________________________

Obor hra na trubku začal kdysi učit Josef Lukáš…

Bedřich Dvořáček, žák Josefa Lukáše (absolvoval 1950), pedagog konzervatoře, z jeho absolventů jmenujme např. Vlastimila Bialase, Josefa Pavlíčka, Bohumíra Kameníka, Luboše Macha;

Oldřich Vlkanova, pedagog brněnské konzervatoře, jeho žákem je Josef Cecava;

Emil Drápela, žák Josefa Lukáše (absolvoval 1957), pedagog a ředitel brněnské konzervatoře (od 1978). Z jeho žáků jmenujme např. Svatopluka Zaala,

Václav Pařík, pedagog JAMU. Jeho absolventy jsou např: Vlastimil Bialas, Josef Cecava, Vladimír Weber;

Jan Slabák, žák Josefa Lukáše (konzervatoř) a Václava Paříka (JAMU), 1. trumpetista filharmonie a pedagog JAMU;

Milan Jermář, absolvent brněnské konzervatoře a JAMU, hráč filharmonie, muzikolog, pedagog JAMU. Významní žáci: Jan Broda, Bohumír Kameník, Jiří Tesařík;

Jan Broda, žák Milana Jermáře, současný 1. trumpetista filharmonie a pedagog JAMU;

… a současní pedagogové oboru trubka na brněnské konzervatoři jsou:

Josef Cecava, absolvoval konzervatoř u Oldřicha Vlkanovy, pedagog konzervatoře od roku 1989 současný vedoucí oddělení;

Josef Pavlíček, žák Bedřicha Dvořáčka (konzervatoř) a Milana Jermáře (JAMU), od roku 1978 1. trumpetista Filharmonie Brno;

Vladimír Weber, absolvoval JAMU u prof. Václava Paříka, dlouholetý člen orchestru opery NDB,

František Kříž, žák Vladimíra Webera(konzervatoř) a Jana Brody (JAMU);

Petr Hojač, žák Josefa Pavlíčka(konzervatoř) a Jana Brody (JAMU);

____________________________________________________________________________

Seznam vyučujících (i absolventů) oboru hra na tubu je podstatně kratší:

trombonista Josef Smékal, žák Jaroslava Ušáka, významným absolventem je např. Karel Zouhar;

trombonista František Putna, žák Jaroslava Ušáka a Josefa Smékala

Ladislav Kabourek, absolvent pražské konzervatoře (prof. Pletánek) a dlouholetý tubista brněnské filharmonie, na konzervatoři učil od roku cca 1980, vychoval řadu tubistů, mj. např. Karla Šína, Petra Jiráka, Milana Podolského, Romana Hocha a Pavla Bureše, který aktuálně učí na brněnské konzervatoři a na JAMU.

Bohužel nebylo možné tomto místě vyjmenovat všechny významné i méně významné absolventy, ani uvést opravdu všechny pedagogy, kteří kdy na brněnské konzervatoři hru na žesťové nástroje učili. Cílem tohoto textu bylo připomenout pouze ta nejdůležitější jména z historie výuky žesťů v Brně.

Jak je ze stručného nástinu výše vidět, k rozvoji brněnské žesťové školy nemalou měrou přispělo otevření Janáčkovy akademie múzických umění v roce 1947, byť se na této škole zprvu (ze žesťů) vyučoval pouze lesní roh. Obě brněnské umělecké školy vždy byly a jsou i nadále personálně a umělecky provázány, absolventi konzervatoře často pokračují ve studiu na JAMU a někteří z nich se později vracejí na konzervatoř jako pedagogové. Obě školy – střední i vysoká – tak dlouhodobě těží ze své blízkosti. Stejně tak orchestry Filharmonie Brno a Národního divadlo Brno (resp. jejich předchůdci) byly od počátku s konzervatoří neodlučitelně spjaty jak osobnostmi hráčů – pedagogů, tak i faktem, že celá řada absolventů školy v těchto tělesech našla uplatnění. Brněnské umělecké školy také spolupořádají dvě významné mezinárodní soutěže pro žesťové nástroje: Světovou Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka na JAMU (obory lesní roh a tuba, dříve soutěž v rámci festivalu Moravský podzim) a „višegrádskou“ Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno na konzervatoři Brno (všechny žestě + fagot). Konzervatoř a její oddělení žesťových nástrojů vždy byly a stále jsou neoddělitelnou součástí kulturního života města Brna a celého Jihomoravského kraje.

Nezbývá než žesťovému oddělení brněnské konzervatoře popřát do dalšího století existence hodně úspěchů, kvalitních studentů i pedagogů a optimismus v dalším rozvoji!

Pavel Bureš 2019

Přesunout se na začátek