Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
předměty

Český jazyk a literatura

Tento předmět vyučují na konzervatoři hned 4 pedagogové – PhDr. Marie Němcová, PhD., Mgr. Lucie Pelíšková, PhDr. Věra Sedláková a PhDr. Pavel Sýkora, PhD.

Cílem všech je připravit studenty k maturitní zkoušce, která se má stát v roce 2010 součástí státní maturity. Posluchači získávají v tomto předmětu především poznatky z literární historie a teorie, učí se pracovat s texty, prohlubují své vědomosti v oblasti slohu a nadále si upevňují jazykové znalosti. Výuka českého jazyka a literatury je obohacována nejen ukázkami literárních textů, ale i filmovou produkcí a zvukovými nahrávkami. Přímo vybízí k propojení s ostatními předměty, jako jsou dějiny hudby nebo kulturní dějiny.

Kulturní dějiny

Kulturní dějiny vyučují PhDr. Marie Němcová , PhD. a PhDr. Alice Tuhovčáková. Jsou předmětem, který integruje poznatky hned z několika oborů:

  • historie české i světové
  • dějin umění /architektura, malířství, sochařství a užité umění/.

Obsah učiva také zohledňuje aspekty hudební. Studenti získávají dokonalý přehled o jednotlivých uměleckých směrech, které vznikají a působí v kontextu dějin jednotlivých národů a států. Nezbytnou součástí jsou také návštěvy výstav, exkurze a tematické poznávací výlety. Posluchači tak získají úplný obraz kulturního vývoje lidstva.

Cizí jazyky

Nedílnou součástí studia na konzervatoři je výuka cizích jazyků. Po spuštění státní maturity v roce 2010 bude i na konzervatoři maturita z cizího jazyka pro všechny studenty povinná. Dnes se vyučují na konzervatoři tři jazyky: angličtina, němčina a italština. Každý student si musí vybrat mezi angličtinou nebo němčinou, italština je pak druhým povinným jazykem pro posluchače oboru operní zpěv.

Angličtinu vyučují Mgr. Sylva Ficová, PhDr. Alena Kašpárková a Mgr. Jana Pešová. PhDr.. Věra Sedláková učí němčinu a PhDr. Marie Veselá italštinu.

Angličtina

Vzhledem k tomu, že se angličtina pomalu ale jistě stává mezinárodním dorozumívacím jazykem, snažíme se studenty přesvědčit, že je užitečné tento jazyk ovládnout. Naše přesvědčovací metody jsou ve větší míře úspěšné a po šesti letech studia jsou absolventi schopni (pokud se naší snaze usilovně nebrání) dorozumět se v běžných situacích, získávají základní znalosti hudební či divadelní terminologie a zamíří-li za studiem do ciziny, mají solidní základy, na kterých lze dále úspěšně stavět.

Vyučujeme podle moderních učebnic New Cutting Edge od nakladatelství Longman, které jsou zároveň vhodné k přípravě na novou státní maturitu a mají internetovou podporu pro ty, kteří rádi pracují na počítači a chtějí se v jazyce samostatně zdokonalovat. Učebnice je doplněna i videokazetami. Podle zásady „škola hrou“ doplňujeme výuku o hry a jiné komunikativní aktivity a tak se stane, že i žáci, kteří nechtějí, se sem tam něco mimoděk naučí.

V 5. a 6.ročníku cíleně připravujeme studenty k absolutoriu a využíváme k tomu vybrané materiály z moderních zdrojů nebo autentické materiály uzpůsobené pro naše potřeby. Jedinci, kteří najdou v jazyce takové zalíbení, že si v něm chtějí i číst, mohou využívat malé anglické knihovny, ve které je asi 40 svazků zjednodušené četby pro různé jazykové úrovně.

Dvakrát jsme vycestovali na poznávací pobyt do Anglie, abychom si v reálu vyzkoušeli, zda to, co učíme, je použitelné (a bylo) a pokud se najde dostatek zájemců o poznávání této krásné země, nebudeme se podobným aktivitám bránit ani v budoucnu.

Němčina

Němčina zaznamenala v poslední době porážku v nelítostném boji s angličtinou. Přesto se nově objevuje zájem o tento jazyk, kterým mluví více než 90 mil. obyvatel Evropy. Studenti si začínají uvědomovat potřebnou znalost němčiny pro studium v zahraničí a pro budoucí povolání.

Němčina se na konzervatoři učí podle moderní učebnice Themen aktuell, ke které existují další materiály na internetových stránkách. Učebnice je sestavena tak, aby byli posluchači připraveni na jazykovou zkoušku ve všech oblastech požadovaných dovedností. Zároveň seznamuje s reáliemi německy mluvících zemí.

Součástí výuky němčiny se v posledních letech staly i výjezdy do německy mluvících zemí.

Italština

Italština je povinná pouze pro studenty pěveckého oddělení. V prvním až čtvrtém ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně, v posledních dvou ročnících pouze hodinu týdně. Výuka probíhá podle učebnice italštiny autorek Bahníkové, Benešové a Ehrenbergerové. Součástí výuky je také poslech CD, četba italských časopisů a knih, video italských filmů, příp. rozbor starých italských árií. I přes nízkou hodinovou dotaci se posluchači základům italštiny naučí – důraz je kladen na mluvenou řeč a správnou výslovnost.

Občanská nauka

Dnes znamená předmět OBČANSKÁ NAUKA vzdělávání v oborech, souvisejících s člověkem a lidskou společností. Není to tedy již politická agitka, jak tomu bylo v dřívějším režimu do roku1989.

V prvním roce studia se žáci seznámí s psychologií, tedy duševním fungováním jedince. Také se sociologií, která se zabývá principy života jedince v lidské společnosti.

V druhém roce studia se žáci věnuji soužití člověka – občana s jeho státem, politikou, tedy tématům politologickým a také tomu, jak se člověk pohybuje ve světě práva.

Ve třetím roce studia se žáci seznámí s tím, že i ekonomika patří do každodenního života každého člověka. Mezinárodní vztahy jsou vyobrazeny na pozadí života lidí v Evropské unii a mezinárodních organizací.

Ve čtvrtém roce studia završuje vědy o člověku filozofie, kde se žáci zamýšlí nad smyslem světa a života. K tomu patří i témata vědy o náboženství, sloužící k orientaci žáků v této komplikované problematice.

Výuka se nese v duchu aktivní práce studentů na zadaných tématech, kdy učitel doprovází žáka a pomáhá mu na jeho cestě za poznáním. („Pomoz mi, abych to dokázal sám“, tedy respekt k základním didaktickým zásadám).

Informatika

Ve výuce je kladen důraz na využití a osvojení informačních a komunikačních technologií potřebných pro profesní život aktivních hudebníků:

Zvládnout organizaci svého času a účast v projektech (elektronická komunikace, sdílení informací, speciálně kalendářů, osvojení principů a termínů projektového řízení).

Zpracovat hudbu na počítači: zvládnutí notačního programu k psaní not, základní manipulace s audio a video soubory.

Základní znalosti potřebné pro tvorbu prezentace na webu, pochopení principu databází a metainformací (úloha XML).

Pedagogika

Konzervatoř připravuje nejen budoucí výkonné umělce, ale také učitele hudby pro základní umělecké školy a pro soukromou praxi.

Součástí absolutoria je také pedagogické minimum, k němuž připravují předměty všeobecného základu – psychologie, pedagogika, didaktika a předměty hudebně zaměřené – metodika hlavního oboru, didaktika PHV a HN. Obecné základy pedagogických předmětů získávají všichni posluchači konzervatoř ve dvouletém pomaturitním studiu.

Tělesná výchova

Konzervatoř je střední škola, která je zaměřená na umělecké obory. Ve výuce tělesné výchovy vycházíme z poznatků v oblasti kondičních, rekondičních a pozátěžových cvičení. Studenti naší školy jsou převážně nerovnoměrně svalově zatíženi, a proto dáváme přednost speciálním cvičením, která vyrovnávají mezisvalové napětí. Uvolňovací a posilovací cvičení je dílčí proces při vyrovnání jednostranného zatěžování pohybového aparátu člověka, proto se zaměřujeme na různé problémy studentů podle pohybových a funkčních potíží s přihlédnutím na věk a pohlaví studenta a podle jejich zaměření hlavních oborů. Těmto cvičením nevěnujeme celý prostor vyučovacích hodin. Věnujeme se i dalším sportovním odvětvím, pořádáme turnaje ve stolním tenisu, florbalu a nohejbalu. Dále se věnujeme základům rytmické gymnastiky, prvkům atletiky a plavání. Každý rok pořádáme lyžařské výcviky.

Přesunout se na začátek