Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Konzervatoř Brno, založena Leošem Janáčkem v roce 1919, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem konzervatoře je  střední a vyšší odborné vzdělávání žáků a studentů v konzervatoři a školní stravování ve školní výdejně.

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Konzervatoř Brno, příspěvková organizaceje správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

A.    Zajištění vzdělávání

1.    přijímací řízení do prvního ročníku konzervatoře,

2.    střední a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři,

3.    přijímání do vyššího ročníku vzdělávání v konzervatoři,

4.    maturitní zkoušky a případné ukončení studia maturitní zkouškou,

5.    absolutoria v konzervatoři a ukončení studia absolutoriem v konzervatoři,

6.    umělecký a odborný výcvik a praxe,

7.    další vzdělávání pedagogických pracovníků

B.    Zajištění služeb

1.    školní stravování,

2.    stravování zaměstnanců

3.    činnost školní knihovny, hudebního a hudebně-dramatického archívu

4.    pronájem místností,

5.    mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

6.    odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů (§ 114 561/2004)

7.    hostinská činnost, zprostředkování obchodu a služeb,

8.    provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

9.    výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 

10.  vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.

C.    Zajištění interních procesů a provozu organizace 

1.    výběrová řízení na zaměstnance,

2.    pracovněprávní a mzdová agenda,

3.    evidence uchazečů o zaměstnání,

4.    evidence úrazů,

5.    poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

6.    ochrana majetku a osob,

7.    prezentace Konzervatoře Brno,

8.    organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.,

9.    vydávání školních a zaměstnaneckých průkazů (ISIC, ITIC, ALIVE, atd.),

10.  projekty, žádosti o dotace,

11.  vedení účetnictví Konzervatoře Brno,

12.  smlouvy a objednávky služeb.  

Kontaktní adresa správce:

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

tř. Kpt. Jaroše 1890/45

624 00 Brno

IČ: 625157213,

telefon: +420 545 215 674; +420 724 885 055 (vrátnice-spojovatelka),

e-mail: reditel@konzervator.eu; kancelar@konzervator.eu

ID datové schránky: b8jjkjm

Konzervatoř na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení, který je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

tř. Kpt. Jaroše 1890/45,

624 00 Brno,

Mobil: +420 720 731 500,

e-mail: poverenec.oou@konzervator.eu,

ID datové schránky: b8jjkjm do rukou pověřence OOU

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě

·         splnění právních povinností, které se na školu vztahují,

·         splnění smlouvy či provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu,

·         zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ochrany majetku a osob.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do  práv či oprávněných zájmů subjektu.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu, subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky subjekt uplatňuje u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Požadavky subjektu budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že subjekt nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přesunout se na začátek