Požadavky pro přijetí do vyšších ročníků a přestupy žáků z jiných škol pro školní rok 2023/24

v denní formě vzdělávání pro obor HUDBA 82–44–P/01.

Termín zkoušky: 10. 6. 2024

Žádost o přijetí nebo přestup ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na studijním oddělení školy do 24. května 2024.

 • Součástí žádosti je:
  • kopie posledního vysvědčeníplatí pro všechny uchazeče
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • telefonní číslo na zákonného zástupce
 • Nejpozději 7 dnů před konáním talentové zkoušky uchazeč obdrží pozvánku k vykonání zkoušky s přesným datem, hodinou a místem zkoušky.
 • Po vykonání všech zkoušek v příslušném oboru vzdělání ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 • Bližší informace, žádosti a požadavky ke zkoušce získáte na studijním oddělení školy: studium@konzervator.eu
 • Kritéria hodnocení uchazečů pro přijímací a přestupovou zkoušku do vyššího ročníku najdete zde.

 

V Brně dne 7. 5.2024                                                                         

MgA. Pavel Maňásek, ředitel

Přesunout se na začátek